Genel Kültür Soruları Nasıl Olur?

Genel Kültür Soruları Nasıl Olur? Kültür, toplumların tarih sahnesine çıktıkları an itibariyle tarihsel süreçte varlıklarını sürdürdükleri coğrafya içinde kendine özgü oluşturduğu maddi manevi her türlü değerdir. Bu değerler tarihsel süreç içinden oluştuğu andan itibaren günümüze kadar gelmiş ve aynı toplumun fertleri aracılığıyla nesilden nesle aktarılmıştır. Kültürü oluşturan bu devamlılıktır. Kültürün kalıcılığını sağlayan ise ilk kuşaklardan diğer kuşaklara miras bırakılmasıdır.

Genel Kültür Soruları

Genel Kültür Soruları

 

Genel Kültür Soruları Nasıl Olur?

Bilgi

 

Bilgi, herhangi bir konu hakkında malumat sahibi olmak demektir. Günlük hayatta entelektüel bir yaşam tarzını benimseyen, kendini yetiştiren, geliştiren bireyler bilişsel donanımlarını bilgiyle sağlarlar. Entelektüel insanlar için bilgi, yalnızca akademik başarılar için gerekli bir ihtiyaç olmaktan çok hayatın daha iyi anlamanın vazgeçilmez yoludur.

 

Entelektüel dünya, kendi ihtisas alanları bir yana toplumu, toplumları ilgilendiren her türlü tarihî, mimarî, sosyal, sanatsal, bilimsel alanda bilgi ve genel kültür sahibi insanların öne çıkmasıyla oluşur. Ulusal ve uluslararası olay ve olguları kapsayan kültür, millî ve evrensel olma özelliği taşıyabilir.

 

Genel Kültürün Günümüze Yansıması

 

Bireysel anlamda genel bir bilgiye ve kültüre sahip olmak kişinin kendini geliştirmesi, yetiştirmesi için önemlidir. Ancak genel kültür, salt bir bilgi birikiminden ibaret değildir. Aksine bireylerin ve toplumların hayatına yön veren, bu hayatı şekillendiren temel unsurdur.

 

Genel kültürün temel amacı: ana dilini iyi bilen, doğru anlayan ve kullanan; matematik aracılığıyla pratik düşünme becerisini günlük hayata aktaran, toplumdan kopuk olamayan ülkesinin ve dünyanın tarihî ve coğrafî unsurlar çerçevesinde dünü bugünü analiz edebilen; haklarını ve vatandaşlık görevlerini bilen bireylerin yetişmesidir.

Türk eğitim sisteminde de bu önem göz ardı edilmemiş ve öğrenciler, öğretmenler, kamu çalışanları, belli meslek grupları donanımı için hem okullarda bu türden eğitime hem sınavlarda genel kültürü kapsayan sorulara tâbî tutulmuştur.

Genel Kültür Soruları

Genel Kültür Soruları

Sınavlarda Genel Kültür Soruları

 

Akademik hayatta öğrenciler, meslekî hayatta adaylar bugün hemen her basamakta belli sınavlara tâbî tutulurlar. Üniversiteye giriş sınavları, devlet kurumlarında görev yapacak kamu personelleri, kamu personellerinin mevcut durumundan yükselmeleri için uygulanan sınavlarda genel kültür sorularına yer verilir.

 

Sınavlarda yer alan genel kültür soruları 5 başlıkta incelenebilir:

 

Türkçe alanı, içerisinde ağırlıklı olarak anlama ve analize yönelik paragraf ve dilbilgisi soruları bulunmaktadır.

Matematik alanı, çerisinde birtakım temel becerileri gerektiren işlem soruları, zihinsel işlemleri gerektiren problemler ve geometri alanından sorular yer almaktadır.

Tarih alanı, Asya ve Avrupa ve Orta Doğu’da kurulan ilk Türk devletleri, bu devletlerin kültür ve medeniyetleri, dünya tarihi, ağırlıklı olarak Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını kapsayan İnkılap Tarihi alanı, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, yeni dünya ülkelerini ve yakın tarihi kapsayan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alanı sorularını içermektedir.

 

Coğrafya alanı, Dünya bilgisi başta olmak üzere mutlak ve göreceli konumun dünya coğrafyasına özellikle de Türkiye coğrafyasına etkileri, mutlak konumun getirdiği dünya üzerinde koordinat açısından Türkiye’nin yeri, göreceli konumun getirdiği tarımı, sanayiyi, endüstriyi, turizmi oluşturan ekonomik coğrafya sorularını içermektedir.

 

Vatandaşlık alanı, hukukî bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti anayasaları bilgisi, idari yapı, yasama, yürütme, yargı konu başlıklarından oluşan soruları içermekle birlikte ulusal ve uluslararası sanatsal, siyasal alanı kapsayan güncel bilgi sorularından oluşmaktadır.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER