Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? İstanbul’un Fatihi, Peygamber övgüsü almış şanlı komutan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Hakkında detaylar… Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

 

Padişahlık dönemi: 1444 .1446; 1451-1481.

Genç Bir Padişah

II. Murat Babası  , Hüma Hatun annesidir. Çok iyi bir eğitim görmüştür. Arapça, Fransızca ve Yunancayı öğrenmiştir. Edebiyat, din ve tarih konularına gençliğinde büyük ilgi gösterdi. Babası II. Murat, oğlunun eğitimine büyük önem göstermiştir.  Fatih, hocaları sayesinde, ülkesinin dışında ünlü birçok hocayı ve bilgini de tanıma fırsatı buldu. Henüz altı yaşında iken, Amasya’ya vali olarak atanmıştı. 1443’te Manisa’ya vali atandı. 1444’te büyük kardeşi Alaattin ölünce, Osmanlı Devleti’nin tek veliahtı olarak kaldı.

Karamanoğulları ile barış antlaşması imzalayan II. Murat, Ağustos 1444’te Mihaliç Ovası’nda, tahtı oğlu Mehmet’e bıraktığını ve dinlenmek üzere Manisa’ya gideceğini açıkladı. İlk defa 12 yaşında Osmanlı tahtına çıkmış olan  Sultan Mehmet, Edirne’ye gelir gelmez, babası ile anlaşma imzalayan Avrupalı Hıristiyan devletlerin, haçlı seferiyle karşılaşmıştır.

Babası Tahta geri dönüyor

Papa, Hıristiyanları yeni bir sefer için harekete geçirdi. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın fetih harekâtını durdurarak barışçı bir politika izlemesi sebebiyle, akıncılar akından kaldı. Bu yüzden Anadolu ve Rumeli’de ele geçirilen bazı yerler, eski devletlere geri verilmek zorunda kalındı.

Küçük yaşta bir şehzadenin padişah olması da bazı çevrelerce yadırgandığından, her yandan ayaklanma ve baş kaldırmalar birden ortaya çıkıvermişti. Haçlılar, 18-22 Eylül günlerinde, Tuna’yı aştıktan sonra, Varna üzerine ilerlemeye başladılar Papalık Donanması da, Çanakkale Boğazı’nı tutmuştu. Manisa’da bulunan II. Murat, ordunun başına çağrıldı.

İstanbul Boğazı’ ndan Ceneviz tekneleriyle geçirilen Osmanlı Ordusu, 10 Kasım 1444’te Varna’da büyük bir zafer kazanmıştır. II. Murat savaştan sonra yine Manisa’ya çekildi. Ancak bazı olaylar, II. Murat‘ın yeniden Edirne’ye gelmesini ve Sultan Mehmet’in de, Manisa’ya gitmesini gerektirmiştir. Mehmet, İkinci Kosova Savaşı‘nda, sağ kolda savaştı.

1450’de de, Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı Sitti Hatun’la evlendi. Eşiyle birlikte Manisa’ya döndükten kısa bir süre sonra, babasının ölümü üzerine Edirne’ye döneüp, 18 Şubat 1451 tarihinde tekrar  Osmanlı tahtına oturmuş oldu. Padişahlığının ilk aşamasında uzlaşmacı bir tutum izlemiştir.

Böylece devletin dış politikasını barışa bağladı. Boğazkesen (Rumeli Hisarı’nı dört ay gibi kısa zamanda yaptırdı. Edirne’de yoğun askeri hazırlıklara girişerek 1453 baharında, İstanbul’a doğru harekete geçti ve kenti kuşatmaya başladı.

İstanbul’un Fethi(1453)

Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’yı idam ettirerek merkeziyetçi bir yönetim kurmak yolunu seçti. Fatih, doğuda ve batıda bir sıra seferlere devam etti. İlk seferi Sırbistan üzerine olmuştur. 1454’te ilk seferine çıkan Fatih, Semendire ve Sivricehisar üzerine yürümüştür.

Sivricehisar teslim alındıysa da, Macarların yardım göndermesi sonucunda Semendire alınamadı. 1455’te Sırbistan’a ikinci kez sefere çıktı. Bu seferde Benice Kalesi alındı ve Kosova’dan geçerek Edirne’ ye geri dönüldü. Bir yıl sonra Belgrad’ı kuşattıysa da ele geçirememiştir.

Birkaç yıl sonra, Mora seferine çıkan padişah, Mahmut Paşa’yı Sırbistan’ın fethi ile görevlendirdi. Mahmut Paşa, Semendire çevresindeki bazı kaleleri ele geçirdi. Sivricehisar yeniden zapdedildi. Bu sırada Macar topraklarına da eş zamanlı bir akın düzenlendi.

Semendire’yi savunamayan Sırp kralı, hazineleri alıp gidince Sırbistan tümüyle Osmanlı Devleti’ ne 1458’de  bağlanmış oldu . Akıncı beyi Turhanoğlu Ömer Bey, Mora’da çok önceleri fetihlerde bulunmuştu. Fatih’ in gelişiyle Mora’nın fethi de gerçekleşti. Korint’i geçtikten sonra Mora’ya giren padişah, pek çok müstahkem kaleleri ele geçirdi. Sonunda Mora despotu barış imzalayıp teslim olmak zorunda kaldı (1458).

Böylece Cenevizlilerin Karadeniz’deki ticaret etkinlikleri sona ermiş oldu. Tuna ağzından Kafkaslara ve Çerkezistan’a kadar uzanan bölgede Osmanlı egemenliği kesinleşmiştir. Fatih’i daha çok yoran Karamanoğulları Beyliği ile Akkoyunlular olmuştur. Fatih, Karaman ülkesinin işgali için, 1466’ta sefere çıktı. Karaman ülkesinin tümünü devletine bağladıysa da ülkede tam bir düzen sağlanamadığından  1470’te Osmanlı Ordusu yeniden Karaman’a girdi.

Ertesi yıl Gedik Ahmet Paşa, Karaman ülkesine sefere çıktı. Alaiye’yi kuşattıktan sonra, Silifke üzerine yürüdü, 1471’de bu kale de teslim alındı. Fatih, Uzun Hasan’a karşı Otlukbeli Savaşı’nı 1473’te kazandıktan sonra (Otlukbeli Savaşı) 1474 te Gedik Ahmet Paşa, 1474’te Silifke Kalesi’ni ikinci kez ele geçirmiştir. 1475’te Karaman Valiliği’ne Cem Sultan atandı.

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Lider bir kişiliğe sahipti!

Fatih Sultan Mehmet, üstün bir kişiliğe sahipti. Çağ kapatıp, çağ açan bir olayın baş kahramanı olması, onun kişiliğinin başlıca özelliğindendir. Çok zeki, cesur, atılgan ve bilgili bir kişidir. Bilginlere yakın ilgi gösterir, önem verir, çevresini onlardan kurmuştur.

Çok okur ve iyi şiir yazardı. Döneminde yaşayan ünlü şairler arasında yer alacak derecede güzel, Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Yunan ve Roma uygarlıklarına da yakın ilgi gösterdi.

Dönemindeki tüm bağnazlığa rağmen, İtalyan ressam Bellini’ye resmini yaptırmaktan çekinmedi. Başka ülkelerdeki bilgin ve sanatçılarla haberleşmiştir. Çoğunu İstanbul’a getirtti. Yaptırdığı ünlü caminin yanında, sekiz bölümden oluşan Sahn-ı Seman Medresesi ile Ayasofya medreselerini yaptırıp öğrenime büyük katkılar verdi. Döneminde fen bilimlerinde de büyük gelişmeler kaydedildi.

İstanbul’un Türkleşmesi ve Müslüman bir çehre kazanması için yoğun çabalar harcamıştır. Anadolu’dan nüfus getirtip, birçok mahallenin oluşumasını sağladı. Ayrıca, dinsel ve sivil nitelikli birçok yapıyla kenti süsleyerek İstanbul’un İstanbul yapan kişi oldu.

Fatih Camii ve Külliyesi (medrese, imaret vb), Eyüp Camii ve Külliyesi, kiliseden camiye çevirdiği sekiz kilise, Eski Saray ve Rumelihisarı yaptırdığı başlıca eserleri arasında yer almaktadır. Döneminde yapılan 184 cami ve mescit, 2 kışla, 2 kale, 3 bedesten ve çarşıyla 5.000 kadar dükkan, ülkenin bayındırlık alanındaki gelişmelerini sergiler.Ayrıca bir çoğu günümüzde dahi kullanılmaya devam edilen gözde yerler arasındadır.

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Ölümü 

Fatih 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıkmıştır. Ama daha yolun başında hastalanmış ve 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarında Hünkar Çayırı’ndaki ordugâhında ölmüştür. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de rivayet edilmektedir. Fatih öldükten sonra vefatı bir süre saklandı. Padişahın hamam ihtiyacı var denilip gizlice cenazesi saraya getirildi.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER