Eğitim Felsefesi Nedir?

İnsan yaşamı boyunca kendisi ve insanlık adına kafa yorar. Bu kafa yormaları ona farklı birçok disiplin kazandırır. Bu durum ona insan, hayat, doğa ve yaşama dair daha birçok konularda çok boyutlu düşünce üretebilmesine katkıda bulunur. Bu kafa yormalar aslında eğitim felsefesi nedir? sorusunun cevabı.

Düşünce üretme disiplinlerinden biri olan felsefe, okullar aracılığıyla gerçekleşen öğrenmeler hakkında eğitim nasıl olmalıdır? sorusuna farklı yaklaşımlarla katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşımların benimsedikleri ilkeler, insana karşı olan değer anlayışları, savundukları görüşler aşağıda sıralanmıştır.

eğitim felsefesi

Daimcilik Ve Esasicilik

Daimcilik: İnsan doğasının değişmediğini, okulların da insanların bu durumu kabullenmesi için var olduğunu savunur. Bu yaklaşımın savunucularına göre ahlaki ilkeler de değişmez. Bu yüzden öğrenmeler evrensel olur. Çocuklara genel geçer bilgiler verilir. Evrensel sorunlar edebiyat, felsefe, tarih gibi disiplinlerde oluşturulan eserler aracılığıyla öğretilir.

Okulda öğrencilere kendi toplumsal değerleri benimsetilir ve kültürel mirasına sahip çıkması öğretilir. Hem maddi hem de manevi gerçeklikleri tanımaları sağlanır. Tek yönlü yetiştirmeden uzak durulur. Yani sadece maddi gerçeklik ya da sadece manevi gerçeklik amaçtan uzak bir nesil yetiştirmek demek olacaktır. Çünkü okulların amacı karakterli bireyler yetiştirmektir.

Okullar insanları hayata hazırlama sürecidir. Hayatın kendisi değildir.

Esasicilik: İnsan sosyokültürel bir varlıktır. Fakat doğuştan bilgiye sahip değildir. Okul aracılığıyla insan kültürünün içeriğini öğrenir ve benimser. Kültür böylece nesilden nesile aktarılır. Toplumsal kültürün devamlılığı sağlanır.

Zorlama öğrenmenin doğasında bulunur. Öğrenmek için zorlanmak ve zorluğa rağmen çok çalışmak gerekir. Disiplin olmazsa olmazdır. Çünkü öğretmek de öğrenmek de zorlu bir süreçtir. Fakat disiplin olursa öğrenme kolaylaşacaktır. O yüzden öğrenciye kendini disiplin edebilme öğretilir. Benimsedikleri öğrenme yöntemleri: Soyut düşünme, ezberleme ve alıştırmadır.

eğitim felsefesi

İlerlemecilik Ve Hümanizm

İlerlemecilik: Bu anlayışa göre öğrenmede esneklik esastır. Katı kurallar yoktur. Öğrenci merkezlilik esastır. Çünkü öğretmen merkezli öğrenme sistemi edilgen insan profili çizer.

Öğrenmede belli bir kalıp yoktur. Çünkü bilgiler sürekli değişir. Yani yeni bilgi mümkündür. Bu da öğrenme yöntemlerinde değişikliğe gitmeyi gerektirir.

Öğrencinin neye ilgisi olduğu, yakın çevresiyle ilişkisi, bireysel özellikleri, kapasitesi göz ardı edilemez. Bu bilgiler doğrultusunda buna uyumlu öğrenme gerçekleştirilir. Benimsedikleri öğrenme yöntemi: problem çözmedir.

Çocuk okulda hayatta karşılaşacağı durumlara hazır hale getirilir. Öğretmen yönetici değil rehberdir. Yol gösterendir. Öğrencinin yönünü kendi seçebilmesine, iradesini kullanabilmesine izin verir.

Öğrenciler birbirleriyle yarış halinde değil işbirliği halindedir. ( Hümanist anlayışla ortak özellikleri )

Hümanizim: Bu yaklaşım insanın bir bütün olarak kendi başına önemli olduğunu savunur. Bu yüzden kişinin benliğine saygı duyulur. Dolayısıyla okullardaki sistemde bu şekilde işler. Tam bağımsız bireyler olabilmeleri sağlanır. Sevgi saygı çerçevesinde öğrenme sunulur.

Öğretimde öğrenci merkezlilik esastır. Öğrenci neyi öğrenmek istiyorsa onu öğrenir. Önemli olan bilginin miktarı değil niteliğidir. Bu yaklaşım sınav ağırlıklı öğretim sistemine ve baskıcı ortama karşıdır.

Yeniden Kurmacılık Ve Varoluşçuluk

Yeniden Kurmacılık: Adından da anlaşılacağı gibi sürekli ve yeniden toplum inşasının gerçekleşmesi anlayışına sahip yaklaşımdır. Toplumsal değişimi sağlayacak olan okul ve öğretmenlerdir. Okul toplumsal düzeni yeniler.

Öğretmenler topluma sosyal reformun gerekli olduğu bilincini kazandırır.

Bu anlayışa göre yaşam sadece anlardan ibaret değildir. Geleceği de içinde barındırır. Gelecekte de sürekli değişim yaşanacağından bu değişimin beraberinde getireceği sorunlara okullar önem verir. Öğrenmenin hedefi tüm dünya ülkelerinin barış içinde sevgiyle yaşayabilmeleridir.

Varoluşçuluk: İnsan kendi hayatıyla ilgili kararları kendi verir. Hayatı boyunca ne yapacağı kendi sorumluluğunda ve bilincindedir. İşte okullar insanın kendi özünü gerçekleştirebilmesi, bunu keşfedebilmesi imkanını sunar.

Okullar kişilik gelişimine yönelik programa sahiptir. Öğrencilere doğru veya gerçekler ona dayatılarak değil de seçenekler sunularak öğretilir. Böylece doğruyu kendisinin seçenekler içinden arayıp bulması istenir. Bunu sağlayacak olan yöntem de Sokratik tartışmadır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER